Adatvédelmi tájékoztató

Közzététel dátuma: 2017. május 2.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az UKKO Hungária Kft. .(székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 5., Tel: +36-20-941-1420, e-mail: info@ukko.hu; a továbbiakban "UKKO") birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.ukko.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkban vásárol, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az Ön által megadott adatokat az UKKO kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az UKKO-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: "Infotv.")megfelelően járunk el.

Az UKKO az általa kezelt személyes adatokról az adatalanyok tájékoztatása érdekében az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”) teszi közzé az Infotv. 20. § (2) bekezdése és (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében. A Tájékoztatóban használt fogalmak pontos tartalmát az Infotv. 3. § szerinti értelmező rendelkezések részletezik.

A Tájékoztató köre

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed

Az Adatvédelmi Tájékoztató az UKKO honlapján történő közzététellel lép hatályba.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés célja

Az UKKO a jelen Tájékoztató hatálya alatt adatkezelőként jár el. Az UKKO mint adatkezelő meghatározza az általa kezelt, természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, az adatkezelés eszközeit, valamint megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

A személyes adatok felvételének és kezelésének célja az UKKO honlapja útján elérhető szolgáltatásaink nyújtása, illetve ide értve az UKKO Facebook, Google+, Instagram valamint Pinterest.com oldalán végzett adatkezelési tevékenységeket, ideértve

Az adatkezelés jogalapja

A Tájékoztató hatálya alatt és eltérő jelzés hiányában az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A Vásárló a személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulását (i) külön adatkezelési hozzájárulásban; (ii) a honlap használatával, vagy (iii) a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával és UKKO-nak való megküldésével adja meg. Amennyiben a Vásárlóharmadik személyek személyes adatait adja meg az UKKO részére, úgy szavatol azért, hogy a harmadik személy hozzájárulását az adatkezeléshez beszerezte vagy egyéb törvényi jogalappal rendelkezik az adatok továbbításához.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az azérintettVásárlóönkéntes hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, továbbá 2018. május 25. napjától alkalmazandó 2016/679 EU rendelet ("általános adatvédelmi rendelet") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), amely hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható. Amennyiben az érintett a személyes adatait az UKKO számára önkéntesen megadja, ám a hozzájárulását később visszavonja, úgy a személyes adatok további kezelése lehet szükséges (az Infotv 6. § (5) bekezdése vagy a 95/46/EK irányelv 7. cikk f) pontja, illetőleg 2018. május 25. napjától az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján) az UKKO-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az UKKO-ra vagy valamely harmadik személy elsőbbséget élvező jogos érdekének érvényesítése céljából, melyről az UKKO az érintett részére külön tájékoztatást nyújt.

Eltérő jelzés hiányában a Vásárlóa jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról regisztráció során, külön nyilatkozat útján nyilatkozik.

Hírlevelek és közvetlen üzletszerzésnek minősülő üzenetek, így elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján végzett kommunikációk esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja a Vásárlókülön nyilatkozatban megadott önkéntes hozzájárulása a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A kezelt személyes adatok köre

Az UKKO a Vásárló alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait kezeli:

Az adatkezelés időtartama

Az UKKO a személyes adatokat a Vásárlóval fennálló jogviszony időtartama alatt kezeli, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha arra jogszabály engedélyt ad.

A Vásárló regisztrációjának törlésével a kezelt személyes adatok legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, ha (i) a Vásárló az adatkezeléshez megadott hozzájárulását ennél hamarabbi időponttal vonja vissza, vagy (i) ha az adatkezelést jogszabály írja elő vagy (iii) jogszabály teszi lehetővé az adat megőrzését, például az adatkezelés korán keletkezett számviteli bizonylatok megőrzése érdekében. Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja, az számviteli bizonylatnak minősül, az UKKO a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja. A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, ellenőrzések, vizsgálatok dokumentumai. A személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha az UKKO valamely jogi igénnyel rendelkezik a Vásárlóval szemben vagy ha a Vásárló érvényesít jogi igényt az UKKO-val szemben.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az UKKO az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy a Jogi Nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában nem továbbítja és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

A facebook.com útján végzett adatkezelési tevékenységekre a Facebook saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.

A google.com útján végzett adatkezelési tevékenységekre a Google saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.

Az instragram.com útján végzett adatkezelési tevékenységekre az Instagram saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.

A pinterest.com útján végzett adatkezelési tevékenységekre a Pinterest.com saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.

A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során az UKKO rögzíti a VásárlókIP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a vásárlóiszokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

Sütik

Az UKKO a honlapja a hatékonyabb működés, testre szabott kiszolgálás és vásárlóiélmény növelése érdekében kis adatcsomagot, ún. sütiket használ.

Adatbiztonság

Az UKKO minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

Az UKKO, mint adatkezelő a fent megjelölt személyes adatokat bizalmasan kezelik. Szükséges intézkedés gyanánt minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesznek, mely az adatok biztonságát garantálja, különösen:

A Vásárlók jogai és érvényesítésük

A Vásárlóbármikor felvilágosítást kérhet személyes adatai kezeléséről, és bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását az UKKO-hozcímzett ajánlott és tértivevényes úton küldött levelében vagy elektronikus úton az UKKOalábbi elérhetőségén:

UKKO
Email: info@ukko.hu
Telefonszám: +36-20-941-1420

A Vásárlónak bármikor jogában áll személyes adatai szolgáltatását indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az UKKO-nálaz alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni: info@ukko.hu. Az UKKO kérheti, hogy a Vásárló azonosítsa magát.

Az UKKO a kezelt adatot törli ha

A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Tájékoztatás iránti kérelem esetén az UKKO a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban ad tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adat helyesbítésre kerül. Törlés helyett zárolásra kerül a személyes adat, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kerül kezelésre, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelölésre kerül a kezelt személyes adat, ha a Vásárló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem nem kerül teljesítésre, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül az UKKO írásban közöli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, a Vásárló bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. A Vásárló tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja az UKKO. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a Vásárló a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat az UKKO-val, mint adatkezelővel szemben.

A Vásárló jogainak feltételezett megsértése esetére vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy az Infotv. 21. § szerint a Vásárló bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az a Vásárló választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Adatkezelés nyilvántartási száma

Az UKKO a jelen Tájékozató hatálya alá tartozó adatkezeléseket bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az adatkezelések nyilvántartási száma: NAIH-77801/2014.

Copyright 2013-2018  |  UKKO Hungária Kft.